Pos247

Gói

Demo

2 Địa điểm kinh doanh

5 Người dùng

20 Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

30 Ngày dùng thử

Miễn phí cho 30 Ngày

Basic

5 Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

2000000.0000 / 1 Năm

Premium

Vô hạn Địa điểm kinh doanh

Vô hạn Người dùng

Vô hạn Các sản phẩm

Vô hạn Hóa đơn

3000000.0000 / 1 Năm